„job shadowing”

Podczas pobytu nauczyciele poznali organizację kształcenia zawodowego w tym kraju, w tym: program nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne w szkołach, organizację placówek, w tym tygodniowy rozkład zajęć, działania związanie z opieką rodzicielską˛ podejmowane przez szkoły w Irlandii, oczekiwane efekty kształcenia dla poszczególnych zawodów, zaplecze techniczne szkół w Irlandii, zasady finansowania szkół zawodowych, działalność jednostek samorządu terytorialnego na rzecz poprawy wizerunku i promowania szkół zawodowych, wpływ władz na wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania do szkół, wkład zaangażowania władz w proces wymiany doświadczeń w Unii Europejskiej, formy współpracy między przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi, ECVET w projektach mobilności  dla szkół.