Nabór – Szkoła Podstawowa

Ważne informacje dla kandydatów

 Uwaga! Kandydaci do klas I

Przypominamy, ze po wypełnieniu wniosku elektronicznego na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan należy wniosek wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 31 maja 2019. Wniosek powinien być podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.

Informator dla absolwentów szkół podstawowych

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych

 

Sposób przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników

dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)

Wszystkich kandydatów zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/1997733573868734/

Zapraszamy na Drzwi Otwarte!
 

Opisy zawodów w 5-letnim technikum

 

technik ekonomista – pobierz
technik rachunkowości – pobierz
technik informatyk – pobierz
technik programista – pobierz
technik reklamy – pobierz
technik organizacji turystyki – pobierz