Nabór – Gimnazjum

Informacje o naborze uzupełniającym:

harmonogram i rekrutacja „krok po kroku”

wolne miejsca dla absolwentów szkoły podstawowej

wolne miejsca dla absolwentów gimnazjum

Wydrukowane z systemu Nabór wnioski można składać: w poniedziałek 29.07 w godz. 9-16, wtorek 30.07 w godz. 9-15

————————————————————————————–

————————————————————————————–

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do szkoły – termin dostarczenia: do 24 lipca 2019r. do godz. 13.00

- oryginał świadectwa
- oryginał wyników testów

Musisz dostarczyć także w ww terminie:

- wypełnioną kartę informacyjną – pobierz
- podpisaną zgodę na upublicznianie wizerunku – pobierz
- deklarację uczęszczania na religię/etykę – pobierz 
- deklaracja wyboru przedmiotu rozszerzonego – tylko dla technika rachunkowościpobierz
- kartę zdrowia/bilansu  
- 3 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrotnej stronie imieniem i nazwiskiem oraz klasą  
- 30 zł na identyfikator szkolny
- ksero aktu urodzenia do wglądu

 

Ważne informacje dla kandydatów 

Uwaga! Kandydaci do klas I

Przypominamy, ze po wypełnieniu wniosku elektronicznego na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan należy wniosek wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 31 maja 2019. Wniosek powinien być podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego.

Informator dla absolwentów gimnazjum

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych

 

Sposób przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników

dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586)

Wszystkich kandydatów zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu:

 

Zapraszamy na Drzwi Otwarte!

 

Opisy zawodów w 4-letnim technikum

 

technik ekonomista – pobierz
technik rachunkowości – pobierz
technik informatyk – pobierz
technik reklamy – pobierz
technik organizacji turystyki – pobierz