Technik informatyk – Szkoła Policealna

Od nowego roku szkolnego 2012/2013, następuje zmiana sposobu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dotyczy to również szkół policealnych. Na zakończenie nauki w szkole zamiast jednego egzaminu zawodowego, słuchacz będzie zdawał tzw. egzaminy „ cząstkowe” uzależnione od liczby kwalifikacji dla danego zawodu (kwalifikacje, umiejętności). Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminów cząstkowych z kwalifikacji pozwolą na uzyskanie tytułu technika danego zawodu.

W zawodzie technik informatyk przewidziane są 3 kwalifikacje (oznaczone literami „E”)

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

W ciągu dwuletniego okresu nauczania słuchacze zdobywają wiedzę w jaki sposób opracować kosztorys stanowiska komputerowego i dokumentacje techniczną, jak należy usuwać usterki systemowe i sprzętowe komputerów osobistych, oraz zasady projektowania lokalnej sieci komputerowej, sporządzenia jej kosztorysu oraz instalacji. Ważnym elementem kształcenia jest poznanie zasad administrowania systemami operacyjnymi (instalowaniem sieciowych systemów operacyjnych, zarządzanie kontami użytkowników i monitorowane ich działań, konfigurowanie usług serwerów internetowych, usuwanie awarii lokalnej sieci komputerowej itp.). Istotnym elementem kształcenia w tym zawodzie jest nauka tworzenia stron internetowych wraz z wykonaniem projektów graficznych tych stron wykorzystując grafikę statyczną oraz animacje. Do ważnych umiejętności należy zaliczyć umiejętność tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem języków programowania.
Absolwenci tego kierunku potrafią również zaprojektować, utworzyć relacyjne bazy danych, rozbudować je i modyfikować, naprawiać, zarządzać i nadzorować jej bezpieczeństwo. Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach.
W trakcie dwuletniej nauki słuchacze zapoznają się ze słownictwem zawodowym w języku obcym na zajęciach języka obcego zawodowego.

Możliwości zatrudnienia:
Technicy informatycy mogą podejmować pracę wszędzie tam gdzie znajdują się komputery. Zawód o szerokich możliwościach zatrudnienia.
Dla przetwarzania danych potrzebni są specjaliści w zakresie projektowania i administrowania bazami danych. Istnieje również zapotrzebowanie w biurach konstrukcyjnych na komputerowe stanowiska wspomagania projektowania i jego aplikacji. Absolwenci tego kierunku posiadają umiejętności konfigurowania stanowisk komputerowych i sieci, testowania i diagnozowania sprzętu komputerowego. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach sprzedających komputery i oprogramowanie, punktach serwisowych sprzętu komputerowego. Po ukończeniu tego zawodu można założyć własną firmę.

W roku szkolnym 2012/2013 dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica przewiduje również uruchomienie zawodowych kursów kwalifikacyjnych dotyczących następujących kwalifikacji:

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.