Kursy zawodowe

 

Nabór na Kursy Zawodowe trwa… Zadzwoń 508384190

Nabór na kursy w roku szkolnym 2017/2018

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych

Oferta bezpłatnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ)
Informacje ogólne:
Jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył 18 lat? Studentem? Pracownikiem? Osobą bezrobotną? Dla każdego, bez względu na poziom wykształcenia, przygotowaliśmy specjalną nowoczesną i bezpłatną ofertę zdobywania umiejętności zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) oraz w tradycyjnej, bezpłatnej szkole policealnej.
KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej wybranej kwalifikacji. Jest to elastyczny system kształcenia, który umożliwia zdobycie umiejętności zawodowych stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji oraz rozłożenie w czasie własnej edukacji.
Kurs kwalifikacyjny kończy się otrzymaniem zaświadczenia lub świadectwa (jeżeli słuchacz przystąpi do egzaminu organizowanego przez OKE). Ukończenie wszystkich kursów kwalifikacyjnych (potwierdzone świadectwem) składających się na dany zawód, umożliwia otrzymanie dyplomu zawodowego. Zaletą KKZ jest to, że słuchacz może jednak wybrać tylko jedną, najbardziej pożądaną kwalifikację, bez potrzeby realizowania całego zawodu, tak jak ma to miejsce w szkole policealnej.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane wZSE w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.

ŚWIADECTWO ukończenia kursu
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Niektóre kwalifikacje wspólne są dla zawodów pokrewnych. Dzięki temu pracownicy uzyskają lepsze możliwości planowania i realizowania swojej kariery zawodowej, gdyż w krótkim czasie będą mogli uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód na bazie już posiadanych umiejętności. Dlatego kursy kwalifikacyjne stanowią doskonałą, bo stosunkowo szybką drogę do zwiększenia swej atrakcyjności i mobilności na rynku pracy.
DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która:
- posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie
- zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
Formy zajęć
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w ZSE formie zaocznej. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica prowadzi także kształcenie zawodowe w bezpłatnych szkołach policealnych, które umożliwiają zdobycie zawodów: technik administracji, bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyk, rachunkowości.

Wykaz kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez ZSE
Poniższa tabela przedstawia wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych oraz ich powiązania z zawodami, uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia.

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Liczba godzin

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

AU.29

Sprzedaż produktów i usług reklamowych

430

333906

Technik organizacji reklamy

AU.30

Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

640

333906

Technik organizacji reklamy

AU.35

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

470

331403

Technik ekonomista

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

520

331403

Technik ekonomista

520

431103

Technik rachunkowości

AU.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

550

431103

Technik rachunkowości

AU.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

910

334306

Technik administracji

EE.8

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i sieci

360

351203

Technik informatyk

EE.9

Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

300

351203

Technik informatyk

TG.14

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

330

422103

Technik obsługi turystycznej

TG.15

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

330

422103

Technik obsługi turystycznej