Kursy zawodowe – A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków

Uczeń:
- stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;
- określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej;
- rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców;
- organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami;
- stosuje strategie marketingowe;
- prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
- sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
- stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
- rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania;
- oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów;
- oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie;
- sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe;
- korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Uczeń:
- stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno- -rentowych;
- prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
- sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;
- oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
- oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;
- sporządza listy płac;
- sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
- sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
-oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;
- korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

Uczeń:
- rozróżnia rodzaje i strukturę planów;
- przestrzega zasad i metod planowania;
- sporządza biznesplan;
- oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
- rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
- przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;
- sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
- przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych;
- korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.