Kursy zawodowe – A.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

Uczeń:
- sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
- interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
- przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
- klasyfikuje aktywa i pasywa;
- wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
- identyfikuje kategorie wynikowe;
- przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
- przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
- otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
- ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
- rozlicza koszty działalności organizacji;
- planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
- rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
- ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
- poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
- sporządza zestawienie obrotów i sald;
- stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
- stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

 Uczeń:
- rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
- przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
- ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
- rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
- sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

Uczeń:
- sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
- identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
- dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
- oblicza wskaźniki analizy finansowej;
- ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.