Kursy zawodowe – E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych

Uczeń:
- posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
- tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
- tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
- wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
- rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
- tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
- projektuje strukturę witryny internetowej;
- wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
- stosuje reguły walidacji stron internetowych;
- testuje i publikuje witryny internetowe;
- stosuje różne modele barw;
- przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
- wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;
- tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
- zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
- przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;
- przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Uczeń:
- korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;
- posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
- projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;
- importuje dane do bazy danych;
- tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
- instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;
- modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
- dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
- zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;
- określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;
- udostępnia zasoby bazy danych w sieci;
- zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
- kontroluje spójność baz danych;
- dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Uczeń:
- korzysta z wbudowanych typów danych;
- tworzy własne typy danych;
- przestrzega zasad programowania;
- stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
- tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
- wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
- kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
- wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
- stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
- wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;
- pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
- testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
- dokumentuje tworzoną aplikację;
- zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
- zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.