Kursy zawodowe – T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

1. Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych

Uczeń:
- wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;
- korzysta z map geograficznych i innych źródeł informacji;
- dobiera usługi turystyczne do potrzeb klientów;
- opracowuje programy imprez turystycznych;
- sporządza programy konferencji, kongresów, targów i giełd turystycznych;
- kalkuluje koszty usług turystycznych;
- oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe;
- ustala ceny imprez i usług turystycznych;
- sporządza dokumentację dotyczącą kalkulacji imprez i usług turystycznych.

2. Rezerwacja imprez i usług turystycznych

Uczeń:
- dobiera usługodawców do realizacji imprez i usług turystycznych;
- dobiera najkorzystniejszy sposób ubezpieczenia uczestników ruchu turystycznego;
- zamawia usługi turystyczne;
- prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych;
- dokonuje rezerwacji usług on-line;
- korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego;
- opracowuje dokumentację związaną z zamawianiem usług turystycznych.

3. Realizacja imprez i usług turystycznych

Uczeń:
- stosuje metody przewodnictwa turystycznego oraz pilotażu wycieczek;
- przestrzega zasad żywienia uczestników ruchu turystycznego;
- planuje i organizuje czas wolny klientów;
- obsługuje imprezy turystyczne dla różnych grup klientów;
- współpracuje z usługodawcami w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych;
- obsługuje konferencje, kongresy, targi i giełdy turystyczne;
- przestrzega zasad obsługi klienta;
- sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą imprez i usług turystycznych;
- gromadzi dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych;
- monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.