Kursy zawodowe – T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

1. Prowadzenie informacji turystycznej

Uczeń:
- tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej;
- udziela informacji turystycznej;
- określa walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną Polski oraz wybranych regionów świata;
- korzysta ze źródeł informacji geograficznej i turystycznej;
- współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
- opracowuje materiały promocyjne, informatory i katalogi usług turystycznych.

2. Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych

Uczeń:
- stosuje komputerowe systemy rezerwacji usług i imprez turystycznych;
- stosuje różne formy sprzedaży usług i imprez własnych oraz innych podmiotów rynku turystycznego;
- rejestruje sprzedaż usług i imprez turystycznych;
- stosuje różne formy płatności podczas sprzedaży usług i imprez turystycznych;
- sporządza dokumenty potwierdzające płatność za usługi i imprezy turystyczne;
- sporządza umowy cywilnoprawne dotyczące usług i imprez turystycznych;
- stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych.

3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych

Uczeń:
- rozlicza koszty usług turystycznych świadczonych przez usługodawców;
- sporządza rozliczenie wpływów i kosztów imprezy turystycznej;
- przestrzega zasad opodatkowania usług i imprez turystycznych;
- rozlicza koszty konferencji, targów i giełd turystycznych;
- prowadzi ewidencję księgową imprez i usług turystycznych przestrzegając zasad rachunkowości;
- sporządza dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych.