Projekty

 PROJEKTY WŁASNE DLA UCZNIÓW SZKOŁY

Projekt edukacyjny „Marketing bez zeszytu”

Projekt jest adresowany do uczniów klasy III w zawodzie technik organizacji reklamy. Zajęcia w projekcie prowadzą specjaliści z Agencji Marketingu Internetowego SEO/SEM „Widoczni”.

Projekt obejmuje cykl zajęć o charakterze warsztatowym z zakresu strategii marketingu internetowego, SEO, SEM, narzędzi analitycznych i wspierających pracę marketera z dziedziny copywritingu, Google Adwords i innych zagadnień związanych z tym obszarem.

Uczniowie uczą się stosować poznane narzędzia prowadząc własne blogi tematyczne.

Pomysłodawca i organizator projektu: Emilia Mendak.

Opracowanie tematyki i prowadzenie: Agencja „Widoczni”. https://widoczni.com/

Projekt „Moja pierwsza firma”

Projekt jest adresowany do chętnych uczniów z klas pierwszych w zawodzie technik ekonomista.

Termin realizacji: listopad-maj  w roku szkolnym 2018/2019

Cele projektu:
- przygotowanie uczniów do podjęcia działalności gospodarczej
- zdobycie przez uczniów umiejętności napisania biznesplanu
- wymiar lokalny -  obserwacja okolicy w której mieszkają uczniowie pod kątem gospodarczym i rynku pracy
- kształtowanie kompetencji miękkich

W ramach projektu uczestnicy opracowują mapę firm w okolicy i sporządzą analizę SWOT dotyczącą  ich lokalizacji, odbędą spotkania z przedsiębiorcami oraz opracują pełny biznesplan wybranego przedsięwzięcia. Odbędą także szkolenia w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta, odwiedzą instytucje wspierające działalność gospodarczą.

Autorki i realizatorki projektu: Martyna Dzwoniarek, Małgorzata Lewandowska – nauczycielki przedmiotów zawodowych ekonomicznych.

Projekt  „Jestem jak z obrazka”

Projekt adresowany jest do uczniów klas IV w zawodzie technik organizacji reklamy.

Podczas zajęć uczniowie tej klasy dokonają charakteryzacji postaci na wzór dzieł wielkich mistrzów malarstwa. Podczas sesji zdjęciowej oraz obróbki technicznej teł obrazów na zajęciach z projektowania kampanii reklamowej, będą doskonalone umiejętności wykorzystywania programów graficznych, rozwijana kreatywność, inwencja twórcza i wyobraźnia.

Autorka i realizatorka projektu: Beata Nowak, nauczyciel przedmiotu „Projektowanie kampanii reklamowej” w zawodzie technik organizacji reklamy.

Program Edukacji Medialnej

Projekt przeznaczony dla klas I i II w zawodzie technik organizacji reklamy.

Projekt ma na celu zapoznanie uczniów w praktyce z mediami wykorzystywanymi w reklamie. W ramach projektu organizowana jest wycieczka do Warszawy do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (wizyta na planie filmowym, warsztaty z charakteryzacji, itp.) oraz wycieczki do rozgłośni radiowych w Poznaniu (Radio Afera, Radio RMF MAXX) i studia telewizyjnego.

Realizatorzy projektu: nauczyciele przedmiotów zawodowych w zawodzie technik organizacji reklamy.

Program Erasmus+ – projekt „Aktywni i Skuteczni e-Europejczycy”

 Projekt dwuletni obejmujący lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019. Dofinansowanie z UE – ok. 150 000 euro

 W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- 3-tygodniowe staże dla 36 uczniów klas III w Wielkiej Brytanii w firmach związanych z zawodem, w którym kształcą się uczniowie – rok szk. 2017/2018

- 3-tygodniowe staże dla 22 uczniów klas III we Włoszech w firmach związanych z zawodem, w którym kształcą się uczniowie – rok szk. 2018/2019

Podczas staży odbywały się także wycieczki i zajęcia, pozwalające młodzieży poznać kulturę kraju pobytu i wzbogacić umiejętności językowe.

Wyjazd na staże poprzedzony był:
- zajęciami z języka włoskiego dla uczniów
- zajęciami kulturowymi z zakresu kultury Wielkiej Brytanii i Włoch
- zajęciami pedagogicznymi

Dodatkowo w ramach projektu odbył się wyjazd typu „job shadowing” dla nauczycieli przedmiotów zawodowych do Irlandii.

Autorki i koordynatorki projektu: Magdalena Żełobowska, Kamilla Apanasewicz

 Program Erasmus+ - projekt „Aktywni i Skuteczni e-Europejczycy”

Informacje o projekcie:

Instagram

blog

facebook

Projekt: „Stanisław Staszic – Patron naszej szkoły”

Projekt jest realizowany co roku dla uczniów klas I i ma na celu zapoznanie uczniów z sylwetką Patrona i miejscami w których przebywał i działał.

Ważnym elementem projektu jest wyjazd do Piły – miejsca urodzenia S. Staszica. Efekty prac projektowych uczniowie prezentują podczas Dnia Patrona.

Realizatorzy projektu: wychowawcy klas I.

PROJEKTY WŁASNE DLA ODBIORCY ZEWNĘTRZNEGO

Turniej Talentów Akademia Księgowego

Do Turnieju zapraszamy uczniów w zawodzie technik ekonomista przede wszystkim z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Współorganizatorem i patronem jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski. Konkurs obejmuje trzy etapy i sprawdza nie tylko wiedzę teoretyczną ale także praktyczną (ewidencja w programach finansowo-księgowych).

W bieżącym roku szkolnym odbywa się XI edycja Turnieju.

Sponsorzy:  MAN Accounting Center, IKEA Business Service Center, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Lorenz Services.

Laureaci Turnieju otrzymują jako nagrodę płatne staże w centrach nowoczesnych usług biznesowych oraz cenny sprzęt elektroniczny.

Koordynatorka Turnieju: Anna Pawlak (poprzednio: Anna Kaczmarek Olejniczak, Emilia Mendak)

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żydowskiej „Piosenka może czas pokonać” im. Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana 

Konkurs jest adresowany do utalentowanej muzycznie młodzieży. Współorganizatorem Konkursu jest Poznańska Filia Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Cele Konkursu:
1)      propagowanie dialogu międzykulturowego.
2)      popularyzowanie i rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją żydowską
3)      propagowanie twórczości kompozytorów i autorów tekstu okresu międzywojennego – Polaków pochodzenia żydowskiego.
4)      ożywianie aktywności muzycznej i kształtowanie wrażliwości artystycznej młodzieży
5)      wdrażanie do współzawodnictwa opartego na wzajemnym poszanowaniu i tolerancji.

W roku szkolnym 2018/2019 odbywa się VI edycja Konkursu. Uczestnicy walczą o Puchar Prezydenta Miasta Poznania, Statuetki Leopolda i nagrody finansowe.

Autorki i organizatorki: Małgorzata Maciejewska, Joanna Koczorowska

Strona projektu

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żydowskiej „Piosenka może czas pokonać” im. Leopolda Kozłowskiego-Kleinmana

Turniej Informatyczny „Edukacja-Informatyka-E-zabawa”

Turniej Informatyczny organizowany jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Obejmuje dwa etapy. W ramach Turnieju sprawdzana jest wiedza z zakresu informatyki, promowana jest rywalizacja fair play, praca zespołowa. Jako element rywalizacji zespołowej wykorzystywane są rozgrywki w League of Legends.

W bieżącym roku szkolnym odbywa się V edycja Turnieju.

Koordynator: Agnieszka Karwowska, przy wsparciu Marcina Kubiaka, Jacka Mielnika i Tomasza Retmana

Strona projektu

UDZIAŁ W PROJEKTACH ZEWNĘTRZNYCH

 „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”

Cele projektu:

- wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział  w stażach/praktykach zawodowych,

- wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu (studia podyplomowe, szkolenia)

- doposażenie 23 szkół zawodowych (19 w Poznaniu, 3 w Powiecie Śremskim, 1 w Gminie Oborniki), w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

- rozwój doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla młodzieży, w tym m. in:

 • organizacja dla uczniów szkół zawodowych i techników z MOF Poznania zajęć dodatkowych z doradztwa edukacyjno-zawodowego (grupowe i indywidualne) wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Kariery (IPK) dla każdego uczestnika
 • opracowanie i doskonalenie we współpracy z otoczeniem Ramowego Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla techników
 • adaptacja wnętrz 23 sal lekcyjnej pod potrzeby SPinKI z uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie 23 „SPin(e)K – Szkolnych Punktów Informacji o Karierze
 • sfinansowanie studiów podyplomowych prowadzących do uzyskiwania kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu
 • opracowanie i doskonalenie zestawu 3 poradników metodycznych dla nauczyciela (N), ucznia (U) i rodziców (R): Jak zaplanować własny rozwój edukacyjno-zawodowy? Poradnik dla nauczyciela (1 tom – poradnictwo indywidualne, 2 tom – poradnictwo grupowe, Wspieram dziecko w planowaniu kariery zawodowej. Poradnik dla rodzica, wersja elektroniczna

Organizator projektu: Miasto Poznań
Szkolny koordynator projektu: Emilia Mendak

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania
Szczegółowy opis działań w projekcie

Projekt: „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”

Wartość projektu: 17 847 433,02 zł
Kwota dofinansowania: 15 170 318,06

Przedmiotem projektu jest doposażenie 23 szkół zawodowych i techników Metropolii Poznańskiej który poprawi jakość i efekty kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwi dopasowanie do rynku pracy absolwentów szkół i umożliwi spełnienie oczekiwań rynku pracy.

Projekt obejmuje doposażenie jego uczestników w zakresie niezbędnym dla zwiększenia potencjału i jakości kształcenia zawodowego. Doposażenie obejmuje  osprzęt, dostawę, rozmieszczenie, zainstalowanie  jego elementów zapewniające gotowość do eksploatacji w realizacji zajęć szkolnych. Doposażenie uczestników projektu zostanie zrealizowane w dwóch grupach rodzajowych: Technika Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) oraz Nauka Zawodu. W grupie TIK planuje się zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz urządzeń multimedialnych. W grupie Nauki Zawodu planuje się natomiast zakup indywidualnych egzemplarzy i zestawów pomocy dydaktycznych oraz narzędzi specjalistycznych.

Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymał wyposażenie 3 pracowni: językowej, multimedialnej oraz sieci komputerowych na łączna kwotę 800 000 zł.

Organizator projektu: Miasto Poznań

Szkolny koordynator projektu: Emilia Mendak

Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

Program  Microsoft Imagine Premium

Jest to program firmy Microsoft skierowany do wybranych uczniów, studentów i pracowników naukowych, w którym uczestnicy mogą pozyskać darmowe kopie wybranego oprogramowania firmy Microsoft. Są to głównie systemy operacyjne Windows, środowiska programistyczne Visual Studio itp. Licencje na oprogramowanie są edukacyjne i nie przeznaczone do wykorzystania komercyjnego jednak nie są ograniczone czasowo.

Administratorem Microsoft Imagine Premium jest pan Marcin Kubiak

Program Microsoft Imagine Premium

Projekt „Szkoła Humanitarna”

Projekt ten skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych z 8 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i warmińsko – mazurskiego .Wsparciem zostali objęci wybrani uczniowie i nauczyciele klas I i II.

Czego dotyczy projekt?

 • krytycznego myślenia i krytycznej analizy przekazów medialnych, obrazów, komunikatów
 • umiejętności prowadzenia i uczestniczenia w dyskusji, argumentowania swoich wypowiedzi
 • umiejętności aktywnego działania zgodnego z wartościami i przekonaniami

W ramach projektu 15 uczniów i uczennic naszej szkoły będzie brało udział w :

 • warsztatach z trenerami i trenerkami PAH dla młodzieży
 • semestralnym kursie on-line dla młodzieży
 • wspólnym szkoleniu dla nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic, z wykorzystaniem metody design thinking
 • spotkaniach z ciekawymi gośćmi
 • webinariach edukacyjnych

Organizator: Polska Akcja Humanitarna
Projekt prowadzą: p. Katarzyna Juraszyk i p. Dorota Wiercińska.

Strona projektu

Szkoła Humanitarna

„Maraton Pisania Listów”

Co roku miliony osób z całego świata piszą listy do władz w obronie niesprawiedliwie więzionych lub prześladowanych. Inicjatorem i koordynatorem XIX już edycji jest międzynarodowa organizacja Amnesty International. Dzięki solidarności społeczności międzynarodowej z poszkodowanymi, udaje się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji kilku osób, których prawa człowieka zostały złamane.

Organizator: Amnesty International

Szkolny koordynator projektu: Karina Sebzda

Strona projektu

Projekt „Dzień Przedsiębiorczości”

Dzień Przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

W projekcie biorą udział klasy I w zawodzie technik ekonomista.

Strona projektu

Organizator: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Szkolny koordynator projektu: Janeta Kasprzycka

Projekt „Dzień Przedsiębiorczości”

Projekt „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W tym roku szkolnym jest zorganizowany w Polsce jedenasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Jest to największe na świecie wydarzenie promujące przedsiębiorczość.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta firma.

W ZSE w projekcie uczestniczą klasy I i II w zawodzie technik ekonomista.

Organizator: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Szkolny koordynator: Janeta Kasprzycka, Jolanta Komorniczak

Projekt „Otwarta firma” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

Projekt „Tydzień BPO/SSC”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom centrów, Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania zainicjowało wydarzenie Tydzień SSC/BPO, które skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z możliwościami, jakie daje branża SSC/BPO, zachęcenie ich do kształcenia na kierunkach ekonomicznych oraz zmotywowanie do nauki języków obcych. Projekt kierowany jest do uczniów 2 ostatnich lat liceum oraz technikum.

Projekt składa się z dwóch etapów:

1) przeprowadzenie warsztatów w szkołach – lekcji prowadzonych przez pracowników firm SSC/BPO, na których omawiana będzie tematyka związana z pracą w centrach, rekrutacją, kompetencjami potrzebnymi na współczesnym rynku pracy

2) drzwi otwarte w firmach z sektora, które biorą udział w projekcie – przedstawienie pracy w sektorze usług nowoczesnych.

Organizator: Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania

Szkolny koordynator: Dorota Borek

 

Projekt „Tydzień BPO/SSC”

 

Projekt „Europejski Tydzień  Kodowania”

Code Week Polska jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania – jego celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach projektu uczniowie będą poznawać tajniki robotyki, algorytmów i programowania, budować i programować roboty LOFI Robot oraz Photon –robot interaktywny oraz kodować  pierwsze gry i programować w języku C++.

Strona projektu oraz https://codeweek.eu/

Realizatorzy: Agnieszka Karwowska, Przemysław Głowacz

PROJEKTY REALIZOWANE W POPRZEDNICH LATACH

Projekt Innowacyjny – Wyobraź sobie firmę

Informacje o projekcie            Wersja pdf

Projekt Szkoła Sukcesu

Informacje o projekcie           Wersja pdf

Szkoła kluczowych kompetencji

Informacje o projekcie          Wersja pdf

Przedsiębiorczość bez granic

Informacje o projekcie         Wersja pdf