Szkoła sukcesu

Projekt Szkoła Sukcesu

 

Projekt „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT” realizowany jest od 01.12.2009 do 31.07.2014.

Uczestnicy:
Projekt adresowany jest do uczniów technikum z czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej. W skład opracowanego programu wchodzą trzy kompatybilne i komplementarne ze sobą autorskie programy nauczania przedsiębiorczości, języków obcych oraz ICT przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Działania w projekcie:
W ramach projektu powstaną dwie edycje Szkolnych Kół Naukowych (SKN) , w trakcie których odbywać się będą zajęcia z przedsiębiorczości, języka angielskiego lub niemieckiego przy wykorzystaniu ICT.
Do realizacji programu SKN jest wykorzystana internetowa platforma e-learningowa. Na platformie internetowej zamieszczone są e-lekcje i zadania skierowane do uczniów, informacje dla nauczycieli oraz pomocnicze materiały dydaktyczne.
W ciągu 3 lat każdy uczestnik projektu  weźmie udział łącznie w:
•    300 godzinach lekcyjnych zajęć z języka niemieckiego;
•    28 miesięcznych modułach indywidualnych autorskich zajęć z przedsiębiorczości prowadzonych e-learningowo i podczas spotkań z nauczycielem;
•    kilkudziesięciu regularnych spotkań się za pośrednictwem platformy e-learningowej z pracownikiem naukowym UG;
W ramach projektu zaplanowano również organizację corocznych wakacyjnych obozów.
W projekcie uczestniczy klasa IIIa.