Technik Rachunkowości

Od nowego roku szkolnego 2012/2013, następuje zmiana sposobu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dotyczy to również szkół policealnych. Na zakończenie nauki w szkole zamiast jednego egzaminu zawodowego, słuchacz będzie zdawał tzw. egzaminy „ cząstkowe” uzależnione od liczby kwalifikacji dla danego zawodu (kwalifikacje, umiejętności). Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminów cząstkowych z kwalifikacji pozwolą na uzyskanie tytułu technika danego zawodu.

W zawodzie przewidziane są 2 kwalifikacje (oznaczone literami „A”)

A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Dodatkowo, po potwierdzeniu kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (na kursach kwalifikacyjnych) słuchacz może uzyskać tytuł technika ekonomisty.

W zawodzie technik rachunkowości można zdobyć wiedzę dotyczącą statystyki, zasad stosowania marketingu w działalności przedsiębiorstwa, dokumentowania operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji oraz sporządzania sprawozdań finansowych i wykonania analizy finansowej przedsiębiorstwa. Ważnym elementem nauki jest zdobycie umiejętności rozliczania wynagrodzeń oraz poznanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto słuchacz zapoznaje się z przepisami prawa podatkowego, terminologią z zakresu finansów publicznych oraz nabywa umiejętność rozliczania podatków w różnych formach działalności gospodarczej.
Duży nacisk położony jest na umiejętności związane z prowadzeniem ewidencji księgowej, rozliczeń finansowych, prowadzeniem spraw kadrowo – płacowych, podatkowych, magazynowych z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.
Absolwenci są również przygotowani do: prowadzenia korespondencji handlowej i służbowej, przygotowania i opracowania spotkań służbowych, archiwizacji dokumentacji służbowej, obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej. Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach.
W trakcie dwuletniej nauki słuchacze zapoznają się ze słownictwem zawodowym w języku obcym na zajęciach języka obcego zawodowego.

Możliwości zatrudnienia:
Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach finansowo – księgowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, w działach analiz, w urzędach skarbowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wielu absolwentów podejmuje się prowadzenia własnej działalności gospodarczej.