Technik administracji

Od nowego roku szkolnego 2012/2013, następuje zmiana sposobu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dotyczy to również szkół policealnych. Na zakończenie nauki w szkole zamiast jednego egzaminu zawodowego, słuchacz będzie zdawał tzw. egzaminy „ cząstkowe” uzależnione od liczby kwalifikacji dla danego zawodu (kwalifikacje, umiejętności). Świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminów cząstkowych z kwalifikacji pozwolą na uzyskanie tytułu technika danego zawodu.

W zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja ( oznaczona literą „A”)

A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

W czasie dwuletniej nauki słuchacz zdobywa wiedzę dotyczącą przepisów prawa pracy, prawa cywilnego, ażeby na ich podstawie przygotować dokumenty dotyczące zatrudnienia i pracy. Istotne zagadnienia dotyczą postępowania administracyjnego. Wiedz ta umożliwia poprowadzić postępowanie administracyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ważną umiejętnością absolwentów będzie opracowanie budżetu jednostki finansów publicznych, sporządzanie analiz i sprawozdań finansowych.
Absolwenci są przygotowani do: prowadzenia :korespondencji handlowej i służbowej, przygotowania i opracowania spotkań służbowych, archiwizacji dokumentacji służbowej, obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej.
Wszyscy słuchacze poznają zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy w małych zespołach.
W trakcie nauki słuchacze zapoznają się ze słownictwem zawodowym w języku obcym na zajęciach Języka obcego zawodowego.

Możliwości pracy:
Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w urzędach powiatowych i urzędach gmin, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach oraz komórkach administracyjnych jednostek gospodarczych.