Historia ZSE

HISTORIA SZKOŁY

ŻYCIORYS PATRONA – STANISŁAWA STASZICA

W roku szkolnym 1946/1947 na bazie prywatnej szkoły powstało Państwowe Gimnazjum Kupieckie, przekształcone następnie w Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe,  a w 1951 roku w Technikum Finansowe Ministerstwa Finansów. Siedzibą szkoły był stary budynek po szkole podstawowej przy ulicy Wszystkich Świętych w Poznaniu.
W 1958 roku decyzją resortów połączono Technikum Finansowe i Technikum Statystyczne w Technikum Ekonomiczne nr 25, które odtąd podlegało Kuratorium Okręgu Poznańskiego.

W 1962 roku szkoła otrzymała nowy budynek z 22 salami oraz pełnowymiarową salą gimnastyczną przy ulicy Marszałkowskiej w Poznaniu. Na wniosek Rady Pedagogicznej Minister Oświaty zarządzeniem z dnia 20 lipca 1962 roku nadał Technikum Ekonomicznemu nr 25 imię Stanisława Staszica.

W dniu 27 kwietnia 1966 roku nastąpiło uroczyste wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i Ministerstwo Finansów – opiekuna szkoły. W tym samym dniu, podczas uroczystości, wykonano po raz pierwszy hymn szkoły do słów mgr Elżbiety Duch – nauczycielki szkoły, w opracowaniu muzycznym B. Nowak.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1967/1968 miało w szkole szczególnie uroczysty charakter: 04 września 1967 roku, podczas centralnych uroczystości otwarcia roku szkolnego z udziałem ówczesnego wiceministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego mgr Szkopa, nastąpiło odsłonięcie pomnika z popiersiem  Patrona szkoły Stanisława Staszica (na skwerze przed szkołą). Pomnik został wykonany w pracowni poznańskiego artysty plastyka Skupina.

22 kwietnia 1971 roku doceniając pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli oraz osiągnięcia młodzieży w nauce i pracy społecznej na rzecz dzielnicy Grunwald i miasta Poznania,  prezydium MRN przyznało Liceum Ekonomicznemu im. S. Staszica Odznakę Honorową Miasta Poznania – ten dzień do chwili obecnej jest obchodzony jako święto patrona Szkoły.

Od roku 1974 szkoła nasza tworzyła formalnie Zespół Szkół w skład którego wchodziły:

- Liceum Ekonomiczne im. S. Staszica
– Policealne Studium zawodowe nr 6
– Liceum zawodowe nr 6
– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca
– Średnie Studium Zawodowe nr 1

W dniu 01 września 1975 roku Kurator Oświaty i Wychowania w Poznaniu na podstawie oceny pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły nadał imię Patrona Stanisława Staszica całemu zespołowi szkół. Od tego dnia nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu.

W roku szkolnym 1987/1988 w skład Zespołu szkół Ekonomicznych wchodziły:

- Liceum Ekonomiczne im. S. Staszica – specjalność szerokoprofilowa: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
- Liceum Zawodowe nr 6 – zawód: pracownik administracyjno-biurowy
- Liceum Administracji Państwowej
- Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących – kierunek społeczno-prawny
- Policealne Studium zawodowe nr 5 – specjalności:

- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych
- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw budowlanych
- oprogramowanie maszyn cyfrowych
- ekonomika pracy, płac i spraw socjalnych (specjalność: ubezpieczenia społeczne)

Do roku 1987/1988 szkoły wchodzące w skład zespołu szkół ukończyło 6 000 absolwentów. Już wtedy szkoła posiadała laboratorium komputerowe i wiele dobrze wyposażonych pracowni do przedmiotów zawodowych.

W roku szkolnym 2012/2013 w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica wchodzą:

Technikum Ekonomiczno- Administracyjne nr 1, kształcące w zawodach:

- technik ekonomista

- technik informatyk

- technik obsługi turystycznej

- technik organizacji reklamy

Szkoły Policealne kształcą w zawodach: technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od września 2012 roku w wyniku reformy edukacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego, można uzyskać potwierdzenia uzyskania kwalifikacji w danym zawodzie.

Szczegóły dotyczące kwalifikacji:

technik ekonomista                     technik informatyk

technik obsługi turystycznej     technik organizacji reklamy